Sluiten

Privacy Policy

Bath&Living geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jouw en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bath&Living. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 12 mei 2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij je gegevens opslaan, hoe wij gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kunt je contact opnemen met onze klantenservice via [email protected]). De vragen zullen worden doorgeven aan de contactpersoon voor privacyzaken.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. Zij hebben toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen deze gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Er wordt gebruik gemaakt van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting
Wij nemen webhosting af van TransIP. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Tevens zijn zij op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Spotler. Zij zullen je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden vind je een button om je uit te schrijven. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door Spotler beveiligd opgeslagen. Zij maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Spotler behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Er is geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betaalproviders
Voor het afhandelen van een betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay, PayPal en Afterpay. Deze betaalproviders verwerken je naam, adres en woonplaatsgegevens alsmede betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan de bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact opnemen om een toelichting op de review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens alsmede details met betrekking tot de bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Persoonsgegevens worden door hen niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com, Fonq en VTWonen. Als je via deze platformen een bestelling plaatst dan delen zij jouw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens in onze Lightspeed webwinkelsoftware om je bestelling te verwerken en af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met de gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

In voorkomende gevallen kan Bath&Living op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen persoonsgegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant bent bij Bath&Living. Dit betekent dat wij het klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Aankoopfacturen met (persoons)gegevens blijven bewaard bij de bestelling.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens alleen naar mailadressen die door jou bij ons zijn opgegeven. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om aanvullende gegevens ter verificatie. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. Alle correspondentie van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij de persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Hiervoor kun je een verzoek indienen via onze klantenservice. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Hiervoor kun je een verzoek indienen via onze klantenservice. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Hiervoor kun je een verzoek indienen via onze klantenservice. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt tot je de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Hiervoor kun je een verzoek indienen via onze klantenservice. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
In voorkomende gevallen heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Bath&Living. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze klantenservice.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij onze klanten daarvan per e-mail op de hoogte.

Bath&Living
Kerkstraat 78
6031 CJ Nederweert (NL)
+31 (0)495 625991
[email protected]

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »